ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A HelpyNet használata előtt figyelmesen olvassa végig az ÁSZF-t!

Amennyiben nem fogadja el a HelpyNet ÁSZF feltételeit, úgy a HelpyNet-et ne használja!

 

1           Bevezetés

A HelpyNet innovatív, ingyenes kapcsolattartó rendszer, amin keresztül közvetlenül értesülhetünk, értesíthetünk és a lehetőségeinktől függően segíthetünk, minden helyzetben. Családunk biztonsága a legfontosabb. Legyen bárhol a világon egy gombnyomásnyi távolságra szeretteitől a HelpyNettel!

 

HelpyNet alkalmazó tudomással bír arról és megértette, hogy a

HelpyNet alkalmazás használata önmagában nem jelent teljes biztonságot, és a veszélyes helyzeteket nem oldja meg, de csökkentheti a kockázatot és/vagy a kár mértékét.

Vészhelyzetben azonnal hívja a helyi segélyhívót (USA 911, EU 112)!

 

A HelpyNet alkalmazás lényege, hogy a Megrendelő értesítést, bejelentést, fényképet küldhet az általa előre megadott (beállított) személyeknek a készüléke típusától függően e-mail és/vagy SMS és/vagy egyéb telefonos értesítésben.

 

Üzemeltető: AssistIT Globál Kft.

Cím: 2475 Kápolnásnyék, Kazinczy Ferenc utca 22-30. I. emelet.

 

Megrendelő: Azon természetes személy, aki sikeres letöltést, és regisztrációt követően a HelpyNet alkalmazást, így az AssistIT Globál Kft. által nyújtott szolgáltatást jogosult igénybe venni, és használni (a továbbiakban: Megrendelő).

Ha a leendő Megrendelő 14. életévét még nem töltötte be, akkor a szolgáltatást törvényes képviselője hozzájárulásával veheti igénybe.

 

2           A szerződés létrejötte, az ÁSZF elfogadása

Megrendelő a HelpyNet használatával kijelenti, hogy az ÁSZF szerintieket megértette, elfogadja és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Ebbe beleértendő a lakhelyének jogszabályai és annak az az országnak a jogszabályai, ahol a HelpyNet szolgáltatását igénybe veszi. Ezen szabályok betartásáért Ön felelős.

Amennyiben nem fogadja el a HelpyNet ÁSZF feltételeit, úgy a HelpyNet-et nem használhatja és ne használja!

 

A HelpyNet alkalmazás Megrendelő általi igénybevétele akként történik, hogy

 • Megrendelő a saját mobil eszközére letöltötte (Google Play, App Store) a HelpyNet alkalmazást, ezt követően a programot saját mobil eszközén megnyitja, majd regisztrál vagy
 • Megrendelő a HelpyNet honlapján regisztrál.

 

14  év alatti, vagy az adott jogkörnyezetben ekvivalens fiatalkorú csak szüleik engedélyével regisztrálhatnak a HelpyNet szolgáltatásra, amennyiben szüleik engedélyével nem rendelkeznek erre, úgy nem vehetik igénybe a HelpyNet szolgáltatásait.

 

Az ÁSZF-ben foglaltak Megrendelő részéről történő be nem tartásáért, illetve az azokból származó esetleges károkért a HelpyNet nem felelős.

 

3           A jelen ÁSZF hatálya

Jelen ÁSZF hatálya a Megrendelő által igénybe venni kívánt, és a HelpyNet által kifejlesztett HelpyNet szolgáltatás használatára terjed ki.

A jelen ÁSZF a Felek között a Megrendelő általi regisztráció napján, az ingyenes HelpyNet alkalmazás tekintetében határozatlan, a díjköteles HelpyNet alkalmazás tekintetében pedig a díjfizetéses szolgáltatás megrendelésekor meghatározott határozott időtartamra jön létre.

AssistIT Globál Kft. fenntartja a jogot, hogy az alkalmazások díjmentes és díjköteles opcióját előzetes bejelentés nélkül is megváltoztassa.

 

4           A HelpyNet alkalmazás igénybevételével kapcsolatos általános szabályok

A HelpyNet használatához Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a regisztráció, valamint a HelpyNet alkalmazás használata során valós, pontos, aktuális és teljes körű adatokat ad meg, azokat folyamatosan időszerű állapotban tartja, és szükség esetén frissíti, hogy azok mindig pontosak, valósak, aktuálisak és teljes körűek maradjanak.

Megrendelő köteles a HelpyNet alkalmazás időről-időre megjelenő frissített változatát a mobil eszközén installálni, valamint a mobil eszközön található minden további szoftvert, alkalmazást és programot olyan állapotban tartani, amely biztosítja a HelpyNet alkalmazás zavartalan működését.

A HelpyNet szolgáltatás igénybevételéhez wifi vagy mobilhálózati adatkapcsolat szükséges, ezt a szolgáltatást igénybe vevőnek engedélyeznie kell. Előfordulhat, hogy a mobil vagy internetes szolgáltatója bizonyos szolgáltatásait korlátozza, ekkor a HelpyNet szolgáltatásai sem érhetők el teljes mértékben. A HelpyNet nem minden nyelven és nem minden országban érhető el, ezt a használat során vegye figyelembe.

A regisztráció során alkalmazott azonosítót és jelszót ne adja át illetéktelen személynek, mert visszaélhetnek vele.

 

Amennyiben a fentieket nem tartja be, úgy a HelpyNet szolgáltatásait nem vagy csak korlátozottan tudja igénybe venni, az ebből eredő esetleges károkért az AssistIT Globál Kft. nem felelős.

 

5           Megrendelő hozzájárulásai

Megrendelő a HelpyNet szolgáltatásainak alkalmazásával kifejezetten hozzájárul, illetve tudomásul veszi a következőket:

Segítség nyújtás, illetve intézkedések céljából:

 • a HelpyNet szolgáltatáshoz wifi vagy mobilhálózati adatkapcsolat szükséges.
 • a HelpyNet alkalmazásnak az értesítéseket engedélyezni kell.
 • a HelpyNet alkalmazásnak a helyzet meghatározáshoz engedélyt kell adni (pl. annak érdekében, hogy segítség kéréskor a készülék helyzetét meg lehessen határozni).
 • HelpyNet alkalmazás a Megrendelő részére értesítéseket és üzeneteket küldhet, amely a Megrendelő által megadott e-mail címre, vezetékes- vagy mobiltelefonszámra, vagy az HelpyNet alkalmazás útján történik. Az így elküldött üzenet az elküldés pillanatában közöltnek tekintendő.
 • A HelpyNet alkalmazás letöltésével és a regisztrációval Megrendelő hozzájárulását adja ahhoz, hogy HelpyNet és szerződött partnerei hozzáférhessenek a Megrendelő adataihoz, ideértve, de nem kizárólag a Megrendelő által használt mobil eszköz hozzávetőleges (hálózatalapú) és/vagy pontos (GPS- és hálózatalapú) tartózkodási helyéhez.
 • AssistIT Globál Kft. és szerződött partnerei automatikusan megkaphassák a szolgáltatást igénybe vevő jelzéseit, üzeneteit, illetve a jelzései alapján küldött e-maileket és üzeneteket. Android rendszerű készülékeken a segély jelzést a HelpyNet alkalmazás a készülékéről automatikusan elküldi, iOs rendszerű készülékeken a felhasználónak ezt sms vagy iMessage üzenetenként jóvá kell hagynia.

 

Megrendelő hozzájárulását adja ahhoz is, hogy az általa használt mobil eszköz indításakor a HelpyNet alkalmazás futtatása automatikusan elinduljon, a HelpyNet alkalmazás teljes hálózati hozzáféréssel rendelkezzen, a mobil eszköz alvó üzemmódját megakadályozza, rezgés jelzéseit szabályozza, és a hálózati kapcsolatokba betekintést nyerjen.

 

Megrendelő a jelzéseit a HelpyNet pin kódjával tudja visszavonni. Amennyiben Megrendelő a segítség kérését nem vonja vissza vagy nem tudja visszavonni (pl. nem megfelelő pin kód megadása miatt) úgy a segélykérést követő 1 órán keresztül követi a HelpyNet rendszere a megfelelő beállítások mellett, ezt követően automatikusan záródik a segélykérés, intézkedés nélkül.

 

AssistIT Globál Kft. és szerződött partnerei az adatokat a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban kezelik.

Amennyiben kérdése vagy észrevétele lenne az adatkezeléssel kapcsolatban, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az info@helpynet.com e-mail címre küldött észrevételével.

 

A Megrendelő felhatalmazza a HelpyNet-t és szerződött partnereit, hogy a HelpyNet alkalmazás a fentieken túl hozzáférjen minden olyan adathoz, amely az alkalmazás működéséhez szükséges, ideértve, de nem kizárólag a mobil eszköz alkalmazáselőzményeihez, mobiladat beállításaihoz, a mobil eszközön beállított fiók adatokhoz, a névjegyekhez és a naptárhoz, mobil eszköz azonosításához és hívás adataihoz.

 

A HelpyNet alkalmazás használata során leadott riasztások rögzítésre kerülnek, amelyeket AssistIT Globál Kft. a mindenkor érvényben lévő előírásoknak megfelelő időtartamig tárol.
A rendőri és egyéb hatósági szerv képviselői a HelpyNet által tárolt adatokról vezetett nyilvántartásba betekinthetnek. Megrendelő hozzájárul, hogy hatósági (rendőrségi, ügyészségi, bírósági) megkeresés vagy végzés esetén AssistIT Globál Kft. a hatóság által kért adatait kiadja.

 

Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy AssistIT Globál Kft. a Megrendelőről tárolt adatokat az alkalmazás fejlesztése érdekében felhasználhassa.

 

A Megrendelő elfogadja és tudomásul veszi, hogy

 • az regisztrációkor megadott információk valósak és pontosak  
 • az alkalmazást nem használja csalás, félrevezető illegális vagy egyéb megtévesztő célokra
 • az alkalmazást nem használja a jelen ászf egyéb pontjainak megsértésére
 • az alkalmazást nem használja mások nyomon követésére anélkül, hogy arra a harmadik fél engedélyt és beleegyezését adna.

 

6           Felelősség kizárása

Megrendelő tudomásul veszi, hogy:

 • A HelpyNet alkalmazással való jelzés vagy riasztás kizárólag valós veszélyhelyzet vagy egyéb valós esemény jelzésére szolgál. Ha a Megrendelő az intézkedő személy(ek) megítélése szerint szándékosan téves riasztást ad le a HelpyNet alkalmazás útján, úgy AssistIT Globál Kft. jogosult az alkalmazás használatától eltiltani a Megrendelőt és/vagy a Megrendelő regisztrációját törölni.
 • A nem valós bejelentések, a nem valós segélykérések, azok mértékétől függően bűncselekménynek is számíthatnak.
 • AssistIT Globál Kft. nem felel a valótlan értesítések, vagy az adatok pontatlanságából eredő károkért, és a biztonságvédelmi szervek által esetlegesen kirótt díjak megfizetéséért, azt minden esetben a nem valós eseményt bejelentő köteles viselni.
 • AssistIT Globál Kft. nem vállal felelősséget az értesítettek értesítést követő magatartásából, az intézkedés elmaradásából, vagy az intézkedő személy(ek) helyszínre érkezéséig eltel idő alatt történt károkért akkor sem, ha a kiérkezés a várt időn belül, de akkor sem, ha az azon túl vagy egyáltalán nem valósul meg.
 • AssistIT Globál Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációt indokolt esetben visszautasítsa vagy törölje. Így különösen, ha Megrendelő valótlan vagy hiányos adatokat ad meg, vagy a HelpyNet alkalmazás használatával visszaél.

 

6.1          Felelősség kizárása nem megfelelő eszköz vagy beállítás miatt

HelyNet szolgáltatás működését befolyásolhatja a nem megfelelő műszaki állapotban levő eszköz, illetve a nem megfelelő beállítások.

Minimum beállítások:

 • a HelpyNet szolgáltatáshoz wifi vagy mobilhálózati adatkapcsolat szükséges.
 • a HelpyNet alkalmazásnak az értesítéseket engedélyezni kell.
 • a HelpyNet alkalmazásnak a helyzet meghatározáshoz engedélyt kell adni (pl. annak érdekében, hogy segítség kéréskor a készülék helyzetét meg lehessen határozni).

Apple készülékek bizonyos adatokat korlátozottan vagy nem engedélyeznek továbbítani,

A fentiekből eredő esetleges károkért AssistIT Globál Kft. nem felelős.

 

6.2          Felelősség kizárása a távközlési hálózatok hibáiért

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a HelpyNet alkalmazáson keresztül leadott riasztások alapján az intézkedések csak akkor lehetnek eredményesek, ha a távjelzést biztosító távközlési vonalak és hálózatok úgy, mint az internet és a telefonszolgáltatás is működőképesek. AssistIT Globál Kft. e szerződés keretében nem vállal felelősséget a távközlési szolgáltatás hibájából – ideértve a telefon, vagy internetkábel szabotálását vagy egyéb korlátozó tényezőjét is – történő jelzéselmaradásból, valamint Megrendelő által működtetett mobil eszköz meghibásodásából adódó károkért.

Megrendelő által használt mobil eszköz és a HelpyNet alkalmazás közötti összeköttetés hibájából esetlegesen felmerülő károkért, működési zavarokért AssistIT Globál Kft. felelősséget nem vállal.

 

6.3          Felelősség kizárása a tartózkodási hely pontatlansága vagy megközelíthetetlensége miatt

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a jelenleg használatban lévő mobil eszközök nem minden esetben pontosak a tartózkodási hely megállapítását illetően. Ha a Megrendelő által használt mobil eszköz a riasztás esetén a Megrendelő tartózkodási helyét nem megfelelően küldi meg a riasztottak részére, úgy ezért AssistIT Globál Kft. felelősségre nem vonható.

Ha a mobil eszköz a Megrendelő tartózkodási helyét helyesen állapítja meg, ugyanakkor a tartózkodási hely adottságai miatt (pl. földrajzi adottságok, kertben tartott támadó, agresszív viselkedésű kutya) az megközelíthetetlen, és a riasztott biztonsági szerv emiatt nem tud intézkedni, sem az ebből felmerülő károk megtérítéséért, sem a veszélyhelyzet elhárításáért AssistIT Globál Kft. nem tartozik felelősséggel.

 

6.4          Felelősség kizárása a riasztás utáni intézkedések esetleges elmaradásáért

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a leadott riasztások utáni intézkedések bármely okból történő esetleges elmaradásaiért AssistIT Globál Kft. nem vonható felelősségre.

Ha a Megrendelő riasztása alapján indokolatlan rendőrségi, vagy egyéb más biztonsági szerv által foganatosított intézkedés történik, annak költségei Megrendelőt terhelik.
A tűzoltóság kiszállási költségét Megrendelő közvetlenül a tűzoltóság felé tartozik rendezni, és azért felelősség AssistIT Globál Kft. nem terheli.
 

7           Az alkalmazás átmeneti szüneteltetése

Ha a HelpyNet alkalmazás működése szünetel (karbantartás, alkalmazás fejlesztése, átmeneti hibák kiküszöbölése, frissítések letöltése stb.), AssistIT Globál Kft. köteles Megrendelőt értesíteni.

 

8           Szellemi tulajdon védelme

8.1          Védett tartalmakra vonatkozó szabályok

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a HelpyNet használatával nem szerez tulajdonjogot.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a HelpyNet alkalmazás, ideértve, de nem kizárólag a tartalmakat, illusztrációkat, informatikai interfészeket, szerkesztett tartalmakat, továbbá az internetes honlap és applikáció implementáláshoz használt script-eket és szoftvereket, olyan védett információt és anyagot tartalmaznak, amelyek jogosultja az AssistIT Globál Kft., és amelyek az alkalmazandó szellemi tulajdonra vonatkozó vagy egyéb jogszabályok, ideértve, de nem kizárólag a szerzői jogok, védelme alatt állnak.


Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy

 • semmilyen más módon nem használhatja az ilyen védett információkat vagy tartalmakat, mint a HelpyNet alkalmazás jelen ÁSZF szerinti igénybevétele;
 • tilos a tartalmak bármely részét bármely formában, módon vagy eszközzel reprodukálni.;
 • hogy nem módosíthatja, sem ingyenesen, sem visszterhesen nem hasznosíthatja, nem adhatja haszonbérbe, kölcsönbe, nem értékesítheti, nem forgalmazhatja, vagy nem készíthet olyan származékos művet, amely az alkalmazás tartalmain alapul, továbbá nem jogosult a HelpyNet alkalmazás bármilyen meg nem engedett módon történő kiaknázására, felhasználására, ideértve, de nem kizárólag a hálózati kapacitással való visszaélést vagy annak leterhelését;

 

AssistIT Globál Kft. az általa kifejlesztett alkalmazás és az abban foglalt tartalmak tekintetében a szellemi alkotások jogosultjai, ideértve, de nem kizárólag a tartalmi összeállítást, kihelyezett tartalmakat, más webes forrásra mutató linket, és ezek leírásait.

Ezeknek vagy ezek bármely részének a felhasználása, kivéve azoknak a jelen ÁSZF által megengedett felhasználását, szigorúan tilos és sérti mások szellemi alkotáshoz fűződő jogait, amely polgári jogi és/vagy büntetőjogi felelősségre vonást vonhat maga után, ideértve a kártérítést is.

 

8.2          Egyéb, a szellemi alkotásokra vonatkozó szabályok

A Megrendelő által a HelpyNet alkalmazás használatával kapcsolatban közölt megjegyzéseken, észrevételeken, javaslatokon és ötleteken az AssistIT Globál Kft. korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez.

AssistIT Globál Kft. minden ilyen, a Helpynet szoftverrel és az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható. Az AssistIT Globál Kft.  korlátozás nélkül jogosult a Megrendelő észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy a Megrendelő részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

 

9           Záró rendelkezések

Jelen ÁSZF a HelpyNet alkalmazás letöltésével Megrendelő számára elérhetővé válik akként, hogy az alkalmazás első megnyitásakor, használat előtt azt el kell fogadnia ahhoz, hogy utóbb az alkalmazást használhassa. Az ÁSZF elfogadása hiányában a HelpyNet alkalmazás nem vehető igénybe.

HelpyNet szolgáltatásakor a magyar jog az irányadó.
Jelen ÁSZF a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerinti általános szerződésnek minősül. Jelen ÁSZF a HelpyNet alkalmazás igénybevételével közöltnek és a Megrendelő által elfogadottnak tekintendő. Jelen ÁSZF a www.helpynet.com előzetesen megismerhető a Megrendelők számára. HelpyNet Kft. kifejezetten kizárja a Ptk. 6:63. § (5) bekezdését.
A szerződő felek vitás kérdésekben megegyezésre törekednek. Peres eljárás esetén a felek a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
Jelen szerződés keretében nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései az irányadók.
AssistIT Globál Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy minden, általa ésszerűen szükségesnek vagy megfelelőnek vélt lépést megtegyen a jelen ÁSZF bármely pontjának kikényszerítése és/vagy annak érdekében, hogy meggyőződjön annak betartásáról.